دستگاه کارواش automatic carwash
——————————————————————————————————————————————————————————————

✅دستگاه کارواش سه برس دروازه ای با سیستم زیرشوی اتومات و سیستم مانیتورینگ

✅ Automatic 3 brush car wash with monitoring system and under body car wash system

 

 

✅دستگاه کارواش سه برس دروازه ای با برس های مویی اروپایی

✅  Automatic 3 brush car wash with Polyethylene brushes

 

✅دستگاه کارواش سه برس دروازه ای با برس های مویی اروپایی(شستشو ۲۰۶ در مدت ۳:۳۰ دقیقه)

✅  (Automatic 3 brush car wash with Polyethylene brushes ( washing 206 in 3:30 minute

 

 

 

✅دستگاه کارواش سه برس دروازه ای با برس های مویی اروپایی

✅  Automatic 3 brush car wash with Polyethylene brushes