قطعه شوی اتومات


دستگاه دوخت کیسه اتومات


پر کن نمک کیسه ای نیمه اتومات

دستگاه پرس قند کله


بسته بندی نمک وشکر یک نفره


دستگاه چای کیسه ای اتومات


دستگاه خردکن شریدر